"F a Q" - OTÁZKY A ODPOVEDE

01 | Otázka: Čo je EDUID a odkiaľ sa získava?

Odpoveď: EDUID je jednoznačný identifikátor školy v rezorte školstva, získava sa (ako aj väčšina zobrazovaných informácií) z registra škôl a školských zariadení. Údaje registra sa aktualizujú priebežne počas celého roka na jednotlivých OŠ ObÚ na základe dokumentov z MŠVVaS SR a oznámení škôl/zriaďovateľov.

02 | Otázka: Z akých zdrojov sú údaje o počtoch žiakov?

Odpoveď: Počet žiakov za všetky druhy škôl sa zisťuje k 15.9. výkazmi:

 • základné školy: Škol(MŠVVŠ SR)3-01,
 • stredné školy: Škol(MŠVVŠ SR)2-01,
 • špeciálne základné školy: Škol(MŠVVŠ SR)4-01.

Ďalšie údaje sú k dispozícii na www.uips.sk/statistiky/statisticka-rocenka.

03 | Otázka: Z akých zdrojov sú čerpané údaje o odboroch na stredných školách?

Odpoveď: Odbory otvárané pre prvý ročník budúceho školského roka sú dodávané podľa hlásení stredných škôl a ich zriaďovateľov Školským výpočtovým strediskám. Tieto údaje sa využívajú pre zabezpečenie spracovania prechodu žiaka zo základnej školy na strednú školu (stanovenie plánov prijímaného počtu žiakov, samotné prijímacie pokračovanie, odvolacie konanie).

04 | Otázka: Z akých zdrojov sú získané údaje o počtoch zamestnancov?

Odpoveď: Údaje sú získané zo štvrťročného výkazu Škol (MŠVVaM SR) 1-04.

05 | Otázka: Čo znamená priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov a prečo je uvádzaný ako číslo s jedným desatinným miestom?

Odpoveď:

Evidenčný počet = počet zamestnancov bez ohľadu na pracovný úväzok.

Prepočítaný počet = zamestnanci s kratším pracovným úväzkom (ako plným) sú prepočítaní na plne zamestnaných; výsledok výpočtu je hodnota s desatinnými miestami, preto sa tento údaj sleduje na 1 desatinné miesto.

Priemerný evidenčný prepočítaný počet = priemer evidenčného prepočítaného počtu zamestnancov za sledované obdobie (mesiac, štvrťrok ...).

Skrátené vysvetlenie:

Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov je priemer počtu zamestnancov za sledované obdobie, ktorých má organizácia v evidenčnom stave a ktorí sú prepočítaní na plne zamestnaných. Keďže tento údaj vznikne výpočtom, vykazuje sa zaokrúhlene na 1 desatinné miesto.

Bližší popis nájdete na www.p104.svspn.sk/prirucka/prirucka.pdf na strane 23.

06 | Otázka: Z akých zdrojov sú údaje o rozpočte v roku 2022?

Odpoveď: Údaje sú čerpané z výkazu Správa o hospodárení a súhrnná správa o hospodárení za rok 2022,
viac na http://www.vykazy.sk/vksoh/archiv.php

Sú to „ZDROJE FINANCOVANIA spolu" ako súčet riadkov 002, 019-026 v stĺpci A2, kde jednotlivé riadky reprezentujú nasledovné hodnoty:

 • riadok 002 - prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole MŠ SR cez OŠ ObÚ spolu (§2 ods. 1 písm. a), §2 ods. 2 písm. a) zákona*),
 • riadok 019-026 - prostriedky z iných zdrojov ako Prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole MŠ SR cez OŠ ObÚ spolu (§2 ods. 1 písm. a), §2 ods. 2 písm. a) zákona*),

 • alebo potom jednotlivo:

 • riadok 019 - Prostriedky z rozpočtov obcí a prostriedky z rozpočtov VÚC / od zriaďovateľov cirkevných a súkromných škôl(§2 ods. 1 písm. b), §2 ods. 2 písm. c) zákona*),
 • riadok 020 - prostriedky od iných fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia škôl alebo školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces (§2 ods. 1 písm. c) zákona*),
 • riadok 021 - zisk z podnikateľskej činnosti (§2 ods. 1 písm. d), §2 ods. 2 písm. b) zákona*),
 • riadok 022 - príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotnou starostlivosťou v školách a v školských zariadeniach (§2 ods. 1 písm. e) zákona*),
 • riadok 023 - vo vybraných školských zariadeniach príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie (§2 ods. 1 písm. f), §2 ods. 2 písm. d) zákona*),
 • riadok 024 - príspevky a dary (§2 ods. 1 písm. h) , §2 ods. 2 písm. f) zákona*),
 • riadok 025 - iné zdroje podľa osobitného predpisu (§2 ods. 1 písm. i) , (§2 ods. 2 písm. g) zákona*),
 • riadok 026 - príspevky od zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov (§2 ods. 1 písm. g), ods. 2 písm. e) zákona*).

* Zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a ŠZ v znení neskorších predpisov

07 | Otázka: Z akých zdrojov sú údaje o príspevkoch a daroch v roku 2022?

Odpoveď: Údaje sú čerpané z výkazu Správa o hospodárení za rok 2022. Viac na Výkaz k správe o hospodárení za rok 2022 – PREHĽAD

Sú to zdroje z riadku 024 v stĺpci A2, kde riadok 024 reprezentuje príspevky a dary (§2 ods. 1 písm. h) , §2 ods. 2 písm. f) zákona*).

* Zákon NR SR č. 597/2003 Z. z.

08 | Otázka: Prečo je pri niektorých údajoch o počtoch zamestnancov, žiakov, alebo rozpočte napísané „údaj nedostupný" alebo „N*" ?

Odpoveď: Údaj je nedostupný ak k dátumu zberu škola neexistovala, alebo sa od posledného zberu zmenila jej organizačná štruktúra, alebo nečerpala finančné prostriedky z kapitoly MŠVVaM SR.

09 | Otázka: Prečo pri škole, ktorá je právny subjekt, sú počty zamestnancov uvedené iné pri školských zložkách a iné pri zložkách - školských zariadeniach (školský klub detí, internát, školská jedáleň...)?

Odpoveď: Našim zámerom je uvádzať v počtoch za školské zložky len tých zamestnancov, ktorí sa priamo zúčastňujú na vzdelávacom procese školy. Počty zamestnancov školských zariadení sú uvedené samostatne pri zariadeniach. Počty zamestnancov sú rovnaké pri všetkých školských zložkách (napr. spojené školy) a to ako súčet za školské zložky daného právneho subjektu. Podobne pri školských zariadeniach je počet zamestnancov rovnaký a je rovný súčtu zamestnancov za školské zariadenia daného právneho subjektu.

10 | Otázka: Prečo pri škole, ktorá je neprávny subjekt, sú počty zamestnancov aj rozpočet uvedené za všetky školy daného zriaďovateľa?

Odpoveď: Zriaďovateľ škôl, ktoré nemajú právnu subjektivitu vykazuje počty zamestnancov aj rozpočet sumárne za všetky tieto školy a nie jednotlivo. Toto vyplýva z metodických postupov vykazovania údajov (výkaz Škol (MŠVVaM SR) 1-04 a výkaz k Správe o hospodárení ).

11 | Otázka: Prečo majú niektoré stredné školy pri počte odborov uvedené, že údaj je nedostupný?

Odpoveď: V prípade počtu odborov ide o odbory, ktoré škola bude otvárať v budúcom školskom roku. Ak škola nebude prijímať žiakov do prvého ročníka, čiže neotvára žiadne odbory a údaj je vtedy nedostupný.

12 | Otázka: Čo v prípade nesprávne uvedených údajov?

Odpoveď: V časti pripomienky vyplníte formulár, v ktorom uvediete popis chyby. Zamestnanec zodpovedný za uvedenú oblasť overí oprávnenosť pripomienky a následne prevedie úpravu. Nakoľko niektoré pripomienky je potrebné konzultovať s príslušným krajským školským úradom, čas úpravy pripomienky môže tomu zodpovedať.

13 | Otázka: Z akých zdrojov sú údaje „Výška štátneho príspevku v roku 2022"?

Odpoveď: Údaje sú čerpané z výkazu Správa o hospodárení za rok 2022. Viac na „Výkaz k správe o hospodárení za rok 2022 – PREHĽAD".

Sú to zdroje vybraných častí financovania z Prostriedkov zo štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly MŠ SR ako súčet riadkov 004, 009 a 010 v stĺpci A2, kde jednotlivé riadky reprezentujú nasledovné hodnoty:

 • riadok 004 - Bežné výdavky – normatívne,
 • riadok 009 - Bežné výdavky – nenormatívne - na dopravu žiakov (§4a ods. 1 písm. a) zákona*),
 • riadok 010 - Bežné výdavky – nenormatívne - na asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
  alebo s nadaním (§4a ods. 1 písm. b) zákona*).

* Zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a ŠZ v znení neskorších predpisov

14 | Otázka: Odkiaľ pochádzajú údaje o nezamestnanosti absolventov?

Odpoveď: Zdrojom údajov o počte nezamestnaných absolventoch sú oficiálne štatistiky Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVAR) za celú Slovenskú republiku. Na výpočet absolventskej miery nezamestnanosti boli použité relevantné údaje o absolventoch škôl z Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Údaje o nezamestnanosti zachytávajú stav k máju 2023, ktorý je porovnávaný s počtom absolventov v jednotlivých odboroch vzdelania za september 2022.

Údaje v tabuľke konkrétnej školy nie sú za absolventov tejto školy, ale za odbory vzdelávania v celej Slovenskej republike. Číslo xx percent tak znamená, že v celej SR bolo v máji 2023 z celkového počtu absolventov daného vzdelávacieho odboru za všetky školy v SR, kde sa vzdelávací odbor vyučuje, xx percent nezamestnaných. T.j. celkové riziko nezamestnanosti v SR v danom odbore vzdelávania bolo xx percent!

15 | Otázka: Prečo je pri niektorých školách ako vzdialenosť po ceste údaj N/A?

Odpoveď: Vzdialenosť po ceste je údaj vypočítavaný pomocou rozhania Bing Maps spoločnosti Microsoft. Ak je tento údaj uvedený ako N/A, znamená to, že pre uvedené školy Bing Maps nedokázal nájsť trasu, ktorá ich spája a teda ani nebolo možné spočítať ich vzdialenosť po ceste. Tento údaj sa prepočítava po každej aktualizácii údajov o školách, preto je možné, že pri ďalšej aktualizácii už bude vzdialenosť uvedená. Je to však závislé od aktualizácie mapového základu Bing Maps.