O PROJEKTE

Portál Mapa regionálneho školstva slúži najmä na zníženie informačnej nerovnosti v regionálnom školstve na Slovensku. Záujemcom o štúdium a ich rodičom ponúka informácie, ktoré im môžu pomôcť v rozhodovaní sa pri výbere školy. Odbornej verejnosti ponúka portál jednoduchší prístup k informáciám, ktoré boli až doposiaľ často neprístupné alebo prístupné len neprehľadne.

Regionálne školstvo predstavuje komplikovaný systém zložený z rôznych typov škôl s rozmanitou organizačnou štruktúrou. Je preto často zložité porovnať si informácie o školách medzi sebou. Historicky informácie o školách zbieral Ústav informácií a prognóz školstva, v súčasnosti Centrum vedecko-technických informácií SR, ale pre ich komplexnosť a komplikovanosť nie je vždy jednoduché im porozumieť alebo vztiahnuť na konkrétne školy alebo do konkrétneho regiónu.

V projekte portálu Mapa regionálneho školstva sa preto snažíme odstrániť túto bariéru a informácie podať v čo najjednoduchšej podobe s využitím mapového rozhrania.

Ak si myslíte, že zverejnené informácie a údaje v prípade niektorej školy nie sú korektné, neváhajte nahlásiť chybu kliknutím na odkaz nahlásiť chybu, ktorý sa nachádza na každej s kariet s detailnými informácii o škole. Vaším podnetom sa budeme zaoberať.

Zdroje údajov použitých v projekte

Údaje Zdroj Dátum
Zoznam škôl, kontakty, web adresy Register škôl a školských zariadení december 2023
Počty žiakov škôl Výkazy "Škol" šk. rok 2023/24
Počty žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia Eduzber šk. rok 2023/24
Počty žiakov zapojených do duálneho vzdelávania Eduzber šk. rok 2023/24
Počty zamestnancov Výkaz Škol 1-04 aktuálny kvartál
Rozpočet, vybrané ukazovatele rozpočtu, dary, protokol Výkaz k správe o hospodárení za rok 2022
Počty odborov stredných škôl Agenda Prijímacie pokračovanie šk. rok 2024/25
Výsledky Maturity a Testovania9 NIVAM šk. rok 2022/23
Nezamestnanosť absolventov Štatistika Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny máj 2023

O koncepte odstraňovania informačnej nerovnosti.

V krajinách s úspešnými vzdelávacími systémami sú zverejňované relevantné informácie o uplatniteľnosti absolventov v praxi, o kvalite ich vzdelania, o odbornosti pedagógov škôl v oveľa väčšej miere než na Slovensku. Málo objektívnych informácií o školách vytvára tzv. „informačnú nerovnosť", ktorá neumožňuje v dostatočnej miere dosahovať vyššiu kvalitu vzdelávania.

Informačná nerovnosť vo všeobecnosti nastáva, ak jedna strana trhu kvalitu pozná (napríklad pedagógovia či vedenie škôl) a druhá nie (napríklad uchádzači o štúdium alebo rodičia). V takom prípade súťaž medzi školami nedokáže zabezpečiť optimálnu úroveň kvality.

Ak v školstve nedokáže uchádzač alebo študent rozoznať kvalitu a podľa nej sa rozhodovať, potom pre školy neexistuje dostatočná motivácia poskytovať čo najkvalitnejšie vzdelanie a horšie školy tak nemusia byť vytláčané zo súťaže tými lepšími. Za tento ekonomický koncept získal v roku 2001 americký ekonóm George Akerlof Nobelovu cenu (zdieľanú spolu so Spencom a Stiglitzom).